English

Exenterluken

Eksenterluke_600

Vårt hovedprodukt er den patenterte Exenterluken, konstruert og produsert for det norske-, såvel som det internasjonale marked.

Exenterluken ble utviklet og prøvet for første gang i 1986. Luken kan beskrives som en moderne rulleluke med eksentrisk opptrekk. Den har frittløpende pakninger under all vertikalbevegelse, men oppnår full pakningsforspenning når det er behov for dette. Dette gjør at det kan anvendes myke pakninger som kan ta opp store ujevnheter i underlag, eller store skjevheter i anslagsflate.
Pakningene vil under normal drift aldri rives eller utsettes for andre friksjoner enn hvilefriksjon mot tettende underlag og betegnes derfor som slitasjefrie og rivningsfrie.

Lukene har svært liten bevegelsesmotstand under manøvrering selv med fullt vanntrykk, og kan derfor ofte manøvreres med enkelt utstyr, eller heves hurtig med lave energibehov.


 

Inntaksluker

Topphengslet

th-lukeskisse

1) Hovedversjon, umontert. Horisontalt opphengt lukeblad holdt oppe av en aktuator eller en hydraulisk sylinder som kan fryse inn i et islag. Lukeblad tetter direkte mot damvegg, alternativt mot ei innstøpt stålplate. I nedre stilling kan det pålegges en lukkekraft.

2) Lukesystem boltet til damvegg. Innfesting av aktuator/hydraulisk sylinder her vist på en løftebukk.

3) Lukeblad under bremset senking til lukkestilling, evt. under åpning vha. aktuator/hydraulisk sylinder.

4) Lukesystem montert i en inntakskonstruksjon med innløpskonus, gjennomløpsrør og lufterør. Skissen viser også et islag, og en skissert avstand til dette, noe som viser hvor lavt dammen kan bygges i terrenget.


GEOTEX TH-luken er ei helt ny-designet inntaksluke for småkraftverk.
Den er utviklet mhp. å oppnå følgende fortrinn:

 • Myk lukking og manøvrering fra vertikal hydraulisk sylinder
 • Sylinderen kan fryse fast inne i et islag
 • Kan monteres nesten opp til nedre kant av islaget
 • Kan åpnes med finmanøvrering, egnet for varsom rørfylling
 • Ei luke som kan brukes i lavtbyggede inntak med et islag
 • Reduserer fare for luftmedrivning
 • Oppstrøms montert foran røret – intet behov for ventilkammer
 • Tetter rett mot damvegg
 • Enkel utrusting for å oppnå rørbrddsfunksjon eller fjernlukking
 • Enkel montasje og enkel drift

 

Inntaksluker

uten rørbruddsfunksjon

Inntaksluker kan leveres som glideluker eller rulleluker, men mest levert er vår Exenterluke. Exenterluken monteres inne i dammen på plan damvegg like foran konusen. Dette gir en forenklet konstruksjon av inntaksdam, da en kan sløyfe ventilkammere nedenfor damveggen.
Vi gir råd og veiledning vedrørende inntakets utforming. Vårt forslag til inntak gir et inntak som er enkelt å bygge, ikke samler opp mye ristgods, lett å renske og med muligheter for avblending i tilfelle behov. Inntaksluken kan utstyres for fjernlukking


 

Inntaksluker

med rørbruddsfunksjon

rorbruddsluke_inntak-model

WL-versjonen ble lansert i 2008 og er for småkraft blitt en av våre mest etterspurte varianter av Exenterluker. I tillegg til å være ei fullgod inntaksluke kan denne luken også utstyres til å kunne lukke automatisk ved rørbrudd, og også å kunne fjernlukkes. ( Begge disse egenskaper er nødvendige for anlegg i bruddkonsekvensklasse 2 og høyere). Den automatiske lukkingen kan oppnås ved følgende typer manøverutstyr:

Mekanisk avlåsning og utløsning- Balanselås

Dette er vår egenutviklede løsning som ikke har behov for kompensering av hydraulisk sig i manøversylinder, men kun energitilførsel til PLS og vannhastighetsmåler via batteribackup. Lukking skjer etter informasjon fra vannhastighetsmåler i røret etter analyse i PLS og påfølgende aktivisering av en elektrisk 12 volt aktuator som kun behøver 40 watt i 10 sekunder for å slippe luka løs fra Balanselåset. Kan derfor drives av samme 12 volt batteri som hastighetsmåleren.
Kan fjernutløses med eller uten rørbruddsutrustning montert.

Helhydraulisk løsning

Luken manøvreres opp ved hjelp av ei hydraulisk pumpe som drives elektrisk, enten vha. 230 volt, eller 24 volt likestrøm via batteribackup. PLS, trykksensorer og elektrohydrauliske ventiler styrer sig-kompensering i manøversylinder og utfører intelligent lukking ved reelle behov som for Balanselåset.


 

Flomluker

administrasjonsbygget

GEOTEX Flomluker etter 14 års bruk i et krevende arktisk klima. Bildet er fra Kautokeino i Finnmark.

Exenterluker anvendt som flomluker gir brukerne fordeler både under anskaffelse og drift:

 • Kan monteres direkte inn i tidligere anslag for nålestengsler eller bjelkesteng.
 • Krever ingen snevre toleranser ved montering
 • Kan tette direkte mot ru eller skjeve tetteflater (Betong, eldre føringer/anslagsflater)
 • Kan lett åpnes helmanuellt og hurtig i tilfelle bortfall av elektrisitet, redusert fremkommelighet ved f.eks. veibrudd, etc.

 

Bunntappeluker

Bunntappeluker leveres både i oppstrøms- og nedstrøms versjoner, dvs. at lukene kan monteres enten inne på magasinets damvegg, eller utenpå en damvegg.

bunntappeluke_bu-model

Nedstrøms versjon av Exenterluke som bunntappeluke.

Exenterluker i denne versjonen lar seg ikke påvirke av steinmasser eller løsmassetransport fra vanntilstrøminger mot veggen inne i dammen. Luken er også enkel å montere og evt. også å etterjustere under montasje i tilfelle skjevstøp i montasjesonen. Kan manøvreres stort sett likt som for den oppstrøms versjonen. Denne luken er en banker som garanterer full tettevirkning og uslitelige pakninger i alle småkraftverk!

Oppstrøms versjon av Exenterluke som bunntappeluke

Dette er en enkel og driftsikker løsning der vanntrykket alene presser luken til full tetting. Åpning (også gjennom et islag – viktig: NVE-krav etter 2011 ) kan skje på følgende enkle måter:

 • Håndtalje i løftebukk på damkant + isbor og taljekrok på stang!
 • Skruespill med frostsikret stang gjennom sone for islag.
 • Hydraulisk håndpumpe og hydraulisk manøversylinder i sone for islag – eller under sonen.

 

Exenterluker for erstatning av bjelkestengsler

Video fra betjeningen av en slik luke.

Bjelkestengsler er tungvinte å åpne og er ellers vanskelig å operere. Vår Exenterluke bygget for erstatning av bjelker har overaskende egenskaper for de fleste:

 • Kan monteres direkte inne i slissene for bjelkene
 • Kan heves svært hurtig vha. klokketalje i løftebukk uten store kraftanstrengelser
 • Gir stor vannutstrømning fra nær maks. vannstand og derved god utskylling
 • Løsmasser fjernes effektivt. Repeterende utskylling ved behov. Ingen gravemaskin!
ulvsvatn

Nr 79, Ulvsvatn, Arendals
Vasdrags Br. eierforening

exenterluke30

exenterluke45

stasjonselva

Nr. 70, Stasjonselva, Skjomen. Statkraft

exenterluke15

exenterluke17


 

Inntaksutstyr

Konuser

Vi bygger våre konuser i henhold til NVE’s ”Veileder for inntak”. Denne veilederen angir form, lengde og vinkler på sidevegger som gir de lavest mulige tap.

Lufterør

geir_figenshau

Våre lufterør har alltid hatt et særegent fokus. Lufterørenes utforming og egenskaper er uhyre viktige for å verne rørgata nedenfor for store følgeskader dersom det oppstår et lite eller stort rørbrudd . Dette fordi det er viktig at det etter nødlukking av rørbruddsluka tilføres tilstrekkelige mengder av luft ovenfra som skal hindre undretrykk i røret av en størrelse som gjør at hele rørlengden ned til bruddet suges innover og kollapser. Er lufterøret for lite, eller er tilfrosset kan dette skje.

Våre lufterør er derfor utstyrte med adkomståpning oppe for inspeksjon av eventuellt islag, og for fjerning av et slikt. Bransjens første...
Inspeksjonsåpningen er dessuten et viktig hjelpemiddel for å inspisere og justere riktig mengde vannstrømninger under forsiktig oppfylling av rørgata første gang. Og senere.

Riktig dimensjonering sikrer også rørstengeorganet for å utsettes for sugevirkninger og belastninger som alene kan være langt høyere enn effekten fra oppstrøms vannstand.

Vi påpeker ovenfor utbyggere at lufterøret også må hindres mot tilfrysing gjennom isolasjonstiltak, minst mulig frosteksponerte + frostførende betongflater nær lufterøret, evt. også varmekabler og steinullmatter på nærværende oppstrøms vegg

Gjennomløpsrør

Dette tilpasses nøye til konus og til nedstrøms rørdiameter slik at rørkoplingen (Arpol, Tee-kay, etc) kan klemme riktig til tetning mot begge stussender. Sveises normalt til konus og overflatebehandles før levering.

Varegrinder

Alle våre varegrinder kalkuleres nøye for å unngå at utløsningsvirvler bak hver enkelt stav i ulike høyder forårsaker vibrasjoner i et omfang som gir fare for utmatting av sveiser og staver, og derved oppløsning av konstruksjonene.
Øvrig utforming er også viktig for å forenkle rengjøringsprossessene ved å gi anvendbare vinkler for raking av grindstavene, og for å gi kontinuitet i rake- og transportflatene for å hindre nedfall av grindgods under rakeprosessen.

Rørkoplinger

Vi leverer muffekoplinger for sammenskjøting av vårt eget gjennomløpsrør med øverste rørende i rørgata. Denne er tilpasset begge motstående og møtende deler. Dette gjør at vårt leveringsomfang kan beskrives som «alt mekanisk inntaksutstyr ovenfor øvre rørende».

Motspylbart inntak for vannrensking av varegrinder

Det motspylbare inntaket er egentlig et inntak som vi har skissert for våre luker og øvrig mekanisk inntaksutstyr med tillegg av noen ekstra komponenter som gjør motspylingen mulig. Systemet er patentert, men vi velger likevel å ikke legge ut noen skisser av løsningen av hensyn til uautorisert kopiering.

Vi ber derfor om at interesserte tar kontakt for individuell veiledning.

 


Tilbake til toppen